Posts

Showing posts with the label เชิงธุรกิจ

สนทนาภาษาอังกฤษ คำว่า ข้อกำหนด/ข้อบังคับ เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า ข้อกำหนด/ข้อบังคับ คำว่า ข้อกำหนด/ข้อบังคับ จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Mandatory

สนทนาภาษาอังกฤษ คำว่า จดหมายลาออก (จากงาน) เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า จดหมายลาออก (จากงาน) คำว่า จดหมายลาออก (จากงาน) จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Letters for resignation

สนทนาภาษาอังกฤษ คำว่า เด็กฝึกงาน เป็นภาษาอังกฤษ

 สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า เด็กฝึกงาน คำว่า เด็กฝึกงาน จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Apprentice apprentice (n) เด็กฝึกงาน, ลูกมือฝึกหัด apprentice (vi) ฝึกหัด, ฝึกงาน apprenticeship (n) การฝึกงาน, การฝึกหัด"

สนทนาภาษาอังกฤษ คำว่า การลดหย่อนภาษี เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า การลดหย่อนภาษี คำว่า การลดหย่อนภาษี จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Tax deduction

สนทนาภาษาอังกฤษ คำว่า ผู้มาติดต่อ เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า ผู้มาติดต่อ คำว่า ผู้มาติดต่อ จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Visitor

สนทนาภาษาอังกฤษ "ใบเสร็จ" เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า ใบเสร็จ คำว่า ใบเสร็จ จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า receipt receipt แปลว่า ใบเสร็จ, ใบเสรจรับของ, ใบเสรจรับเงิน, ใบเสร็จรับเงิน

สนทนาภาษาอังกฤษ "ช่วงทดสอบงาน" เป็นภาษาอังกฤษ

คำว่า ช่วงทดสอบงาน จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Probation ที่เราจะเรียกกันสั้นๆว่า ช่วงโปรฯ ซึ่งในความหมายจริง  Probation นั้นจะแปลว่า 1. การทดสอบ Synonym คือ Test, Trial  2. การภาคทัณฑ์  3. การพิสูจน์ Synonym คือ proof 

สนทนาภาษาอังกฤษ ส่วนลด เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า  ส่วนลด คำว่า " ส่วนลด " จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า " discoun t"

สนทนาภาษาอังกฤษ วลีที่ว่า "เป็นเกียรติอย่างยิ่ง" เป็นภาษาอังกฤษ ใช้คำว่าอะไร

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า เป็นเกียรติอย่างยิ่ง คำว่า เป็นเกียรติอย่างยิ่ง จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า  1) It's a great honor 2) I am honored (ฉัน/ผมรู้สึกเป็นเกียรติ)

สนทนาภาษาอังกฤษ "กะเช้า กะกลางวัน" เป็นภาษาอังกฤษ และ "กะดึก" เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า "กะเช้า กะกลางวัน" เป็นภาษาอังกฤษ และ "กะดึก" "กะเช้า กะกลางวัน" จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า "Day Shift" "กะดึก" จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า "Night Shift" ตัวอย่างประโยค Okay, I've got a day shift , so I can be home by 6:00 โอเค ฉันทำงานกะเช้า วันนี้สามารถกลับถึงบ้าน 6 โมงได้ Well, Jack works the night shift here. อ่อ แจ็คทำงานกะดึกที่นี่

สนทนาภาษาอังกฤษ จัดสรรปันส่วน ภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า จัดสรรปันส่วน คำว่า จัดสรรปันส่วน จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า  allocation ตัวอย่าง The company director wants to allocate additional staff to the marketing department. ไดเร็คเตอร์ต้องการจัดสรรทีมงานไปยังฝั่งการตลาด

สนทนาภาษาอังกฤษ ยอดขาย เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า ยอดขาย คำว่า ยอดขาย จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า circulation หรือ Sale ตัวอย่าง I have to do daily summarize sale report and report to headquarter. ผมต้องสรุปยอดขายประจำวันส่งสำนักงานใหญ่

สนทนาภาษาอังกฤษ ใบเสนอราคา เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า "ใบเสนอราคา" คำว่า ใบเสนอราคา จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Quotation ตัวอย่าง Please provide me a quotation. ช่วยจัดทำใบเสนอราคามาให้ผม/ดิฉันด้วยครับ/คะ

สนทนาภาษาอังกฤษ ด้วยความเคารพอย่างสูง เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า ด้วยความเคารพอย่างสูง คำว่า ด้วยความเคารพอย่างสูง จะใช้เป็น ภาษาอังกฤษ ว่า Best regards ด้วยความเคารพ จะใช้เป็น ภาษาอังกฤษ ว่า Regards

สนทนาภาษาอังกฤษ ลาพักร้อน เป็นภาษาอังกกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า ลาพักร้อน คำว่าลาพักร้อน จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Annual leave ตัวอย่าง I will take an annua leave in January for 5 days. ผมจะลาพักร้อนในเดือนมกราคมสัก 5 วันครับ

สนทนาภาษาอังกฤษ ลากิจ เป็นภาษาอังกกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า ลากิจ คำว่าลากิจ จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า business leave หรือ personal business leave ตัวอย่างเช่น May I take business leave for 2 days next week? ขออนุญาตลากิจสักสองวันในช่วงอาทิตย์หน้านะครับ

สนทนาภาษาอังกฤษ ลา เป็นภาษาอังกกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า ลา คำว่าลา จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Leave หรือ day off ตัวอย่างเช่น Tomorrow I will take a leave. หรือ Tomorrow I will take a day off. พรุ่งนี้ผมจะขอลาหยุด 1 วัน

สนทนาภาษาอังกฤษ ลาป่วย เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษขอเสนอคำว่า ลาป่วย คำว่าลาป่วย จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Sick leave ตัวอย่าง I would like to request sick leave for couple of days from today on. ผมจะขอลาป่วยสัก 2-3 วันเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปครับ I am not feeling well today. I would like to take a sick leave to recover. ผมรู้สึกไม่ค่อยดีวันนี้ เลยอยากจะขออนุญาตาป่วยเพื่อพักผ่อน

สนทนาภาษาอังกฤษ ลาออก เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า ลาออก คำว่าลาออก จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Resign หรือ Quit ตัวอย่าง I resign. ผมลาออก I quit my job. ฉันลาออกจากงาน

สนทนาภาษาอังกฤษ: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้แนะนำประโยคที่เรามักจะได้ยินอยู่บ่อยครั้ง นั่นก็คือ " ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป " หรือ " ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป" เรามาดูกันว่าเขาจะใช้ภาษาอังกฤษกันยังไง "ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป"   เป็นภาษาอังกฤษว่า " Henceforward " หรือ " Henceforth " หรือแบบง่ายๆเลยก็ "From now on" หรือ "From now onwards"  "ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป"   เป็นภาษาอังกฤษว่า  "From today on" หรือ "From today onwards"