Posts

Showing posts from 2023

สนทนาภาษาอังกฤษ จากหนัง The Flash - Sidekick แปลว่าอะไร

สนทนาภาษาอังกฤษ วันนี้ขอเสนอคำว่า Sidekick คำว่า Sidekick จะมีความหมายว่า สหาย, คู่หู

สนทนาภาษาอังกฤษ จากหนัง The Flash - Secret identity แปลว่าอะไร

สนทนาภาษาอังกฤษ วันนี้ขอเสนอคำว่า Secret identity คำว่า Secret identity จะมีความหมายว่า ตัวตนลับ

สนทนาภาษาอังกฤษ จากหนัง The Flash - Speedster แปลว่าอะไร

สนทนาภาษาอังกฤษ วันนี้ขอเสนอคำว่า Speedster คำว่า Speedster จะมีความหมายว่า ผู้มีความเร็วสูง

สนทนาภาษาอังกฤษ จากหนัง The Flash - Time travel แปลว่าอะไร

สนทนาภาษาอังกฤษ วันนี้ขอเสนอคำว่า Time travel คำว่า Time travel จะมีความหมายว่า การเดินทางข้ามเวลา

สนทนาภาษาอังกฤษ จากหนัง The Flash - Crime-fighting แปลว่าอะไร

สนทนาภาษาอังกฤษ วันนี้ขอเสนอคำว่า Crime-fighting คำว่า Crime-fighting จะมีความหมายว่า การต่อสู้อาชญากรรม

สนทนาภาษาอังกฤษ จากหนัง The Flash - Metahuman แปลว่าอะไร

สนทนาภาษาอังกฤษ วันนี้ขอเสนอคำว่า Metahuman คำว่า Metahuman จะมีความหมายว่า เมต้ามนุษย์ (บุคคลที่มีพลังพิเศษ)

สนทนาภาษาอังกฤษ จากหนัง The Flash - Hero แปลว่าอะไร

สนทนาภาษาอังกฤษ วันนี้ขอเสนอคำว่า Hero คำว่า Hero จะมีความหมายว่า วีรชน

สนทนาภาษาอังกฤษ จากหนัง The Flash - Villain แปลว่าอะไร

สนทนาภาษาอังกฤษ วันนี้ขอเสนอคำว่า Villain คำว่า Villain จะมีความหมายว่า วายร้าย

สนทนาภาษาอังกฤษ จากหนัง The Flash - Superpower แปลว่าอะไร

สนทนาภาษาอังกฤษ วันนี้ขอเสนอคำว่า Superpower คำว่า Superpower จะมีความหมายว่า ความสามารถพิเศษ

สนทนาภาษาอังกฤษ จากหนัง The Flash - Speed แปลว่าอะไร

สนทนาภาษาอังกฤษ วันนี้ขอเสนอคำว่า Speed คำว่า Speed จะมีความหมายว่า ความเร็ว 

สนทนาภาษาอังกฤษ คำว่า สังเกตการณ์ เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า สังเกตการณ์ คำว่า สังเกตการณ์ จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Observe

สนทนาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ การเมือง - Freedom of Speech แปลว่าอะไร

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า Freedom of Speech คำว่า Freedom of Speech จะมีความหมายว่า เสรีภาพในการพูดถึง

สนทนาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ การเมือง - Supreme Court แปลว่าอะไร

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า Supreme Court คำว่า Supreme Court จะมีความหมายว่า ศาลฎีกา

สนทนาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ การเมือง - Human Rights แปลว่าอะไร

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า Human Rights คำว่า Human Rights จะมีความหมายว่า สิทธิมนุษยชน

สนทนาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ การเมือง - Judiciary แปลว่าอะไร

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า Judiciary คำว่า Judiciary จะมีความหมายว่า อธิบดี

สนทนาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ การเมือง - Constitution แปลว่าอะไร

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า Constitution คำว่า Constitution จะมีความหมายว่า รัฐธรรมนูญ

สนทนาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ การเมือง - House of Representatives แปลว่าอะไร

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า House of Representatives คำว่า House of Representatives จะมีความหมายว่า สภาตั้งตัวแทนราษฎร

สนทนาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ การเมือง - Policy แปลว่าอะไร

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า Policy คำว่า Policy จะมีความหมายว่า นโยบาย

สนทนาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ การเมือง - Minister แปลว่าอะไร

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า Minister คำว่า Minister จะมีความหมายว่า รัฐมนตรี

สนทนาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ การเมือง - Cabinet แปลว่าอะไร

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า Cabinet คำว่า Cabinet จะมีความหมายว่า คณะกรรมการรัฐมนตรี

สนทนาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ การเมือง - Senate แปลว่าอะไร

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า Senate คำว่า Senate จะมีความหมายว่า วุฒิสภา

สนทนาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ การเมือง - Parliament แปลว่าอะไร

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า Parliament คำว่า Parliament จะมีความหมายว่า รัฐสภา

สนทนาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ การเมือง - Constituency แปลว่าอะไร

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า Constituency คำว่า Constituency จะมีความหมายว่า เขตเลือกตั้ง

สนทนาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ การเมือง - Election แปลว่าอะไร

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า Election คำว่า Election จะมีความหมายว่า การเลือกตั้ง

สนทนาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ การเมือง - Dictatorship แปลว่าอะไร

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า Dictatorship คำว่า Dictatorship จะมีความหมายว่า เผด็จการ

สนทนาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ การเมือง - Democracy แปลว่าอะไร

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า Democracy คำว่า Democracy จะมีความหมายว่า ประชาธิปไตย

สนทนาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ การเมือง - Government แปลว่าอะไร

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า Government คำว่า Government จะมีความหมายว่า รัฐบาล

สนทนาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ การเมือง - Politics แปลว่าอะไร

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า Politics คำว่า Politics จะมีความหมายว่า การเมือง

สนทนาภาษาอังกฤษ คำว่า ข้อกำหนด/ข้อบังคับ เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า ข้อกำหนด/ข้อบังคับ คำว่า ข้อกำหนด/ข้อบังคับ จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Mandatory

สนทนาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ John Wick - Shotgun แปลว่าอะไร

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า Shotgun คำว่า Shotgun จะมีความหมายว่า ปืนลูกซอง

สนทนาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ John Wick - Headshot แปลว่าอะไร

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า Headshot คำว่า Headshot จะมีความหมายว่า การยิงใส่ศีรษะ

สนทนาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ John Wick - Excommunicado แปลว่าอะไร

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า Excommunicado คำว่า Excommunicado จะมีความหมายว่า สถานะของนักฆ่าที่ถูกจัดการจากโลกนักฆ่า

สนทนาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ John Wick - Body armor แปลว่าอะไร

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า Body armor คำว่า Body armor จะมีความหมายว่า เกราะกันกระสุน

สนทนาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ John Wick - High Table แปลว่าอะไร

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า High Table คำว่า High Table จะมีความหมายว่า องค์กรอำนาจสูงของครอบครัวมาเฟีย

สนทนาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ John Wick - Adjudicator แปลว่าอะไร

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า Adjudicator คำว่า Adjudicator จะมีความหมายว่า ผู้กำกับและตัดสินใจเกี่ยวกับสงครามของครอบครัวมาเฟีย

สนทนาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ John Wick - Hitman แปลว่าอะไร

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า Hitman คำว่า Hitman จะมีความหมายว่า นักฆ่าชั้นเยี่ยม

สนทนาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ John Wick - Bounty แปลว่าอะไร

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า Bounty คำว่า Bounty จะมีความหมายว่า ค่าตอบแทน

สนทนาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ John Wick - Assassin แปลว่าอะไร

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า Assassin คำว่า Assassin  จะมีความหมายว่า นักฆ่า

สนทนาภาษาอังกฤษ you have me at hello แปลว่าอะไร

" you have me at hello " เป็นประโยคที่ใช้ในภาพยนตร์เรื่อง Jerry Maguire ซึ่งหมายความว่า คนทำให้ฉันประทับใจตั้งแต่แรกเห็น หรือ ฉันแพ้คุณตั้งแต่เห็นหน้าคุณแล้ว ตัวอย่างประโยค: "When I saw you, I knew that you had me at hello ." (เมื่อฉันเห็นเธอ ฉันรู้สึกว่าเธอทำให้ฉันติดใจในทันที)

สนทนาภาษาอังกฤษ คำว่า ข้อดี ข้อเสีย เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า ข้อดี ข้อเสีย คำว่า ข้อดี ข้อเสีย จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Pros Cons Pros = ข้อดี Cons = ข้อเสีย ตัวอย่าง Should we do pros and cons? เราควรคำนึงถึงผลดีผลเสียกันไหม?

สนทนาภาษาอังกฤษ คำว่า ไปรษณีย์ เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า ไปรษณีย์ คำว่า ไปรษณีย์ จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า postage

สนทนาภาษาอังกฤษ คำว่า ผัดวันประกันพรุ่ง เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า ผัดวันประกันพรุ่ง คำว่า ผัดวันประกันพรุ่ง จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Procrastination Procrastination (n.) Procrastinate (v.)

สนทนาภาษาอังกฤษ คำว่า คาถา เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า คาถา คำว่า คาถา จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Spell หรือ Incantation, Magic

สนทนาภาษาอังกฤษ คำว่า ห้าแถว เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า ห้าแถว คำว่า ห้าแถว จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า five-row

สนทนาภาษาอังกฤษ คำว่า ยันต์ เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า ยันต์ คำว่า เครื่องราง, ยันต์, ของขลัง จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Talisman

สนทนาภาษาอังกฤษ คำว่า ท้าวเวสสุวรรณ เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า ท้าวเวสสุวรรณ คำว่า ท้าวเวสสุวรรณ จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Vessavana

สนทนาภาษาอังกฤษ คำว่า พระพิฆเนศ เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า พระพิฆเนศ คำว่า พระพิฆเนศ จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Ganesha หรือ  Ganesh

สนทนาภาษาอังกฤษ คำว่า เกียรติยศ เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า เกียรติยศ คำว่า เกียรติยศ จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Glory

สนทนาภาษาอังกฤษ คำว่า เทพนิยาย เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า เทพนิยาย คำว่า เทพนิยาย จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Fairytale

สนทนาภาษาอังกฤษ คำว่า ชั่วนิรันดร หรือ ตลอดกาล เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า ชั่วนิรันดร หรือ ตลอดกาล คำว่า ชั่วนิรันดร หรือ ตลอดกาล จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Eternity

สนทนาภาษาอังกฤษ คำว่า ดอกไม้เบ่งบาน หรือ ดอกไม้บาน เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า ดอกไม้เบ่งบาน หรือ ดอกไม้บาน คำว่า ดอกไม้เบ่งบาน หรือ ดอกไม้บาน จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Blossom

สนทนาภาษาอังกฤษ คำว่า เอาไว้เจอกันใหม่ หรือ เอาไว้คุยกันใหม่ เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า เอาไว้เจอกันใหม่ หรือ เอาไว้คุยกันใหม่ คำว่า เอาไว้เจอกันใหม่ หรือ เอาไว้คุยกันใหม่ จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Catch you later

สนทนาภาษาอังกฤษ คำว่า ปล่อยวาง เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า ปล่อยวาง คำว่า ปล่อยวาง จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า let oneself on หรือ let go

สนทนาภาษาอังกฤษ คำว่า พักสายตา เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า พักสายตา คำว่า พักสายตา จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า rest your eyes

สนทนาภาษาอังกฤษ คำว่า จดหมายลาออก (จากงาน) เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า จดหมายลาออก (จากงาน) คำว่า จดหมายลาออก (จากงาน) จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Letters for resignation

สนทนาภาษาอังกฤษ คำว่า เวลาพักผ่อน เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า เวลาพักผ่อน คำว่า เวลาพักผ่อน จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า rest time

สนทนาภาษาอังกฤษ คำว่า หลบหนีการจับกุม เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า หลบหนีการจับกุม คำว่า หลบหนีการจับกุม จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า On the run ตัวอย่างการใช้งาน He is on the run from police

สนทนาภาษาอังกฤษ คำว่า เฉาก๊วย เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า เฉาก๊วย คำว่า เฉาก๊วย จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Grass Jelly

สนทนาภาษาอังกฤษ คำว่า มหัศจรรย์ เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า มหัศจรรย์ คำว่า มหัศจรรย์ จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Marvelous หรือ Amazing

สนทนาภาษาอังกฤษ คำว่า โชคชะตา เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า โชคชะตา คำว่า โชคชะตา จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Kismet หรือ Fortune หรือ Fate