Posts

Showing posts from September, 2022

สนทนาภาษาอังกฤษ "กระถางต้นไม้" เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า กระถางต้นไม้ คำว่า กระถางต้นไม้ จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า plant pot