Posts

Showing posts from 2017

สนทนาภาษาอังกฤษ "กะเช้า กะกลางวัน" เป็นภาษาอังกฤษ และ "กะดึก" เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า "กะเช้า กะกลางวัน" เป็นภาษาอังกฤษ และ "กะดึก" "กะเช้า กะกลางวัน" จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า "Day Shift" "กะดึก" จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า "Night Shift" ตัวอย่างประโยค Okay, I've got a day shift , so I can be home by 6:00 โอเค ฉันทำงานกะเช้า วันนี้สามารถกลับถึงบ้าน 6 โมงได้ Well, Jack works the night shift here. อ่อ แจ็คทำงานกะดึกที่นี่

สนทนาภาษาอังกฤษ วันเว้นวัน เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า วันเว้นวัน  คำว่า " วันเว้นวัน " จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า " every other day " ตัวอย่าง Don't worry I will send you email every other day. หรือจะใช้ว่า Every two days หรือ Every second day. ซึ่งมีความหมายว่า ทุกๆสองวัน แต่ถ้าจะเปลี่ยนเป็น สัปดาห์เว้นวัปดาห์ หรือเดือนเว้นเดือน ก็ใช้เป็น สัปดาห์เว้นวัปดาห์ ภาษาอังกฤษ Every other week. Every second day เดือนเว้นเดือน ภาษาอังกฤษ Every other month. Every second month

สนทนาภาษาอังกฤษ "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" คำว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Sufficiency Economy Philosophy

สนทนาภาษาอังกฤษ "โรคความดันโลหิตสูง" เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า "โรคความดันโลหิตสูง" คำว่า โรคความดันโลหิตสูง จะใช้เป็น ภาษาอังกฤษ ว่า Hypertension หรือ High blood pressure ตัวอย่าง High blood pressure or hypertension increases the risk of heart disease and stroke.

สนทนาภาษาอังกฤษ คำนำหน้า นาย นางสาว นาง เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษขอเสนอชุด คำนำหน้า เช่น นาย นางสาว นาง เป็นภาษาอังกฤษ Mr. หรือ Mister [มิสเตอร์] ใช้สำหรับผู้ชาย ไม่ว่าจะแต่งงานแล้วหรือไม่ก็ตาม Ms. [มิส] ใช้สำหรับผู้หญิงในกรณีที่ไม่รู้ว่าแต่งงานรึยัง Miss [มิส] ใช้สำหรับผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงาน Mrs. [มิสซิส] ใช้สำหรับผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว

สนทนาภาษาอังกฤษ "อาสาสมัคร" เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า อาสาสมัคร คำว่า  อาสาสมัคร  จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Volunteer ตัวอย่าง I volunteer to sleep there tonight, if the love of my life is willing to come along. ผมอาสาสมัครที่จะไปนอนที่นั่น หากคนที่ผมรักจะไปด้วยกัน

สนทนาภาษาอังกฤษ บริจาคโลงศพ เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า บริจาคโลงศพ คำว่า  บริจาคโลงศพ  จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Donated coffin

สนทนาภาษาอังกฤษ จัดสรรปันส่วน ภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า จัดสรรปันส่วน คำว่า จัดสรรปันส่วน จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า  allocation ตัวอย่าง The company director wants to allocate additional staff to the marketing department. ไดเร็คเตอร์ต้องการจัดสรรทีมงานไปยังฝั่งการตลาด