Posts

Showing posts from April, 2023

สนทนาภาษาอังกฤษ คำว่า สังเกตการณ์ เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า สังเกตการณ์ คำว่า สังเกตการณ์ จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Observe

สนทนาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ การเมือง - Freedom of Speech แปลว่าอะไร

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า Freedom of Speech คำว่า Freedom of Speech จะมีความหมายว่า เสรีภาพในการพูดถึง

สนทนาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ การเมือง - Supreme Court แปลว่าอะไร

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า Supreme Court คำว่า Supreme Court จะมีความหมายว่า ศาลฎีกา

สนทนาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ การเมือง - Human Rights แปลว่าอะไร

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า Human Rights คำว่า Human Rights จะมีความหมายว่า สิทธิมนุษยชน

สนทนาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ การเมือง - Judiciary แปลว่าอะไร

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า Judiciary คำว่า Judiciary จะมีความหมายว่า อธิบดี

สนทนาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ การเมือง - Constitution แปลว่าอะไร

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า Constitution คำว่า Constitution จะมีความหมายว่า รัฐธรรมนูญ

สนทนาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ การเมือง - House of Representatives แปลว่าอะไร

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า House of Representatives คำว่า House of Representatives จะมีความหมายว่า สภาตั้งตัวแทนราษฎร

สนทนาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ การเมือง - Policy แปลว่าอะไร

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า Policy คำว่า Policy จะมีความหมายว่า นโยบาย

สนทนาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ การเมือง - Minister แปลว่าอะไร

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า Minister คำว่า Minister จะมีความหมายว่า รัฐมนตรี

สนทนาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ การเมือง - Cabinet แปลว่าอะไร

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า Cabinet คำว่า Cabinet จะมีความหมายว่า คณะกรรมการรัฐมนตรี