Posts

Showing posts from October, 2017

สนทนาภาษาอังกฤษ "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" คำว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Sufficiency Economy Philosophy