Posts

Showing posts from February, 2017

สนทนาภาษาอังกฤษ คำนำหน้า นาย นางสาว นาง เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษขอเสนอชุด คำนำหน้า เช่น นาย นางสาว นาง เป็นภาษาอังกฤษ Mr. หรือ Mister [มิสเตอร์] ใช้สำหรับผู้ชาย ไม่ว่าจะแต่งงานแล้วหรือไม่ก็ตาม Ms. [มิส] ใช้สำหรับผู้หญิงในกรณีที่ไม่รู้ว่าแต่งงานรึยัง Miss [มิส] ใช้สำหรับผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงาน Mrs. [มิสซิส] ใช้สำหรับผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว

สนทนาภาษาอังกฤษ "อาสาสมัคร" เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า อาสาสมัคร คำว่า  อาสาสมัคร  จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Volunteer ตัวอย่าง I volunteer to sleep there tonight, if the love of my life is willing to come along. ผมอาสาสมัครที่จะไปนอนที่นั่น หากคนที่ผมรักจะไปด้วยกัน

สนทนาภาษาอังกฤษ บริจาคโลงศพ เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า บริจาคโลงศพ คำว่า  บริจาคโลงศพ  จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Donated coffin