Posts

Showing posts from July, 2016

สนทนาภาษาอังกฤษ ยอดขาย เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า ยอดขาย คำว่า ยอดขาย จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า circulation หรือ Sale ตัวอย่าง I have to do daily summarize sale report and report to headquarter. ผมต้องสรุปยอดขายประจำวันส่งสำนักงานใหญ่