Posts

Showing posts from May, 2018

สนทนาภาษาอังกฤษ กงกรรมกงเกวียน เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า  กงกรรมกงเกวียน คำว่า กงกรรมกงเกวียน จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า  What comes around goes around.