Posts

สนทนาภาษาอังกฤษ จากหนัง The Flash - Secret identity แปลว่าอะไร

สนทนาภาษาอังกฤษ วันนี้ขอเสนอคำว่า Secret identity คำว่า Secret identity จะมีความหมายว่า ตัวตนลับ

สนทนาภาษาอังกฤษ จากหนัง The Flash - Speedster แปลว่าอะไร

สนทนาภาษาอังกฤษ วันนี้ขอเสนอคำว่า Speedster คำว่า Speedster จะมีความหมายว่า ผู้มีความเร็วสูง

สนทนาภาษาอังกฤษ จากหนัง The Flash - Time travel แปลว่าอะไร

สนทนาภาษาอังกฤษ วันนี้ขอเสนอคำว่า Time travel คำว่า Time travel จะมีความหมายว่า การเดินทางข้ามเวลา

สนทนาภาษาอังกฤษ จากหนัง The Flash - Crime-fighting แปลว่าอะไร

สนทนาภาษาอังกฤษ วันนี้ขอเสนอคำว่า Crime-fighting คำว่า Crime-fighting จะมีความหมายว่า การต่อสู้อาชญากรรม

สนทนาภาษาอังกฤษ จากหนัง The Flash - Metahuman แปลว่าอะไร

สนทนาภาษาอังกฤษ วันนี้ขอเสนอคำว่า Metahuman คำว่า Metahuman จะมีความหมายว่า เมต้ามนุษย์ (บุคคลที่มีพลังพิเศษ)

สนทนาภาษาอังกฤษ จากหนัง The Flash - Hero แปลว่าอะไร

สนทนาภาษาอังกฤษ วันนี้ขอเสนอคำว่า Hero คำว่า Hero จะมีความหมายว่า วีรชน