Posts

Showing posts from March, 2016

สนทนาภาษาอังกฤษ ด้วยความเคารพอย่างสูง เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า ด้วยความเคารพอย่างสูง คำว่า ด้วยความเคารพอย่างสูง จะใช้เป็น ภาษาอังกฤษ ว่า Best regards ด้วยความเคารพ จะใช้เป็น ภาษาอังกฤษ ว่า Regards