Posts

Showing posts from June, 2018

สนทนาภาษาอังกฤษ เด็กขี้แย เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า เด็กขี้แย คำว่า " เด็กขี้แย " จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า " Crybady " ตัวอย่าง Don't be such a crybaby - it's only a scratch. อย่าทำตัวเป็นเด็กขี้แย มันแค่แผลถลอกเอง  Syn. Sissy, Mama's boy 

สนทนาภาษาอังกฤษ น่าสงสาร...จัง เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า น่าสงสาร...จัง คำว่า " น่าสงสาร...จัง " จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า " Poor ... " Poor you ... น่าสงสารคุณจัง Poor her/him ... น่าสงสารเขาจัง Poor them ... น่าสงสารพวกเขาจัง