Posts

Showing posts from November, 2022

สนทนาภาษาอังกฤษ "แว่นขยาย" เป็นภาษาอังกฤษ

 สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า แว่นขยาย คำว่า แว่นขยาย จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า magnifying glass

สนทนาภาษาอังกฤษ "ผู้ปกครอง" เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า ผู้ปกครอง คำว่า ผู้ปกครอง จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Parent หรือ Parents หรือ สามารถใช้คำเหล่านี้ได้เช่นกัน ตามแต่ความหมายของผู้สื่อสาร guardian / manager / potentate / tutor / curator / ruler