Search This Blog

Wednesday, March 25, 2015

สนทนาภาษาอังกฤษ: " คุณต้องการธนบัตรแบบไหน " ภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้มาแนะนำสำหรับคนที่จะเข้าไปทำธุรกรรมทางการเงินในธนาคาร

"คุณต้องการธนบัตรแบบไหน" เป็นภาษาอังกฤษว่า "how would you like the money?"

No comments:

Post a Comment