Search This Blog

Tuesday, February 14, 2017

สนทนาภาษาอังกฤษ บริจาคโลงศพ เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า บริจาคโลงศพ

คำว่า บริจาคโลงศพ จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Donated coffin