Search This Blog

Tuesday, February 21, 2017

สนทนาภาษาอังกฤษ คำนำหน้า นาย นางสาว นาง เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษขอเสนอชุด คำนำหน้า เช่น นาย นางสาว นาง เป็นภาษาอังกฤษ

Mr. หรือ Mister [มิสเตอร์]

ใช้สำหรับผู้ชาย ไม่ว่าจะแต่งงานแล้วหรือไม่ก็ตาม


Ms. [มิส]

ใช้สำหรับผู้หญิงในกรณีที่ไม่รู้ว่าแต่งงานรึยัง


Miss [มิส]

ใช้สำหรับผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงาน


Mrs. [มิสซิส]

ใช้สำหรับผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว

Wednesday, February 15, 2017

สนทนาภาษาอังกฤษ "อาสาสมัคร" เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า อาสาสมัคร

คำว่า อาสาสมัคร จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Volunteer

ตัวอย่าง
I volunteer to sleep there tonight, if the love of my life is willing to come along.

ผมอาสาสมัครที่จะไปนอนที่นั่น หากคนที่ผมรักจะไปด้วยกัน

Tuesday, February 14, 2017

สนทนาภาษาอังกฤษ บริจาคโลงศพ เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า บริจาคโลงศพ

คำว่า บริจาคโลงศพ จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Donated coffin