Search This Blog

Monday, May 7, 2018

สนทนาภาษาอังกฤษ กงกรรมกงเกวียน เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า กงกรรมกงเกวียน


คำว่า กงกรรมกงเกวียน จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า What comes around goes around.

No comments:

Post a Comment