Search This Blog

Tuesday, February 21, 2017

สนทนาภาษาอังกฤษ คำนำหน้า นาย นางสาว นาง เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษขอเสนอชุด คำนำหน้า เช่น นาย นางสาว นาง เป็นภาษาอังกฤษ

Mr. หรือ Mister [มิสเตอร์]

ใช้สำหรับผู้ชาย ไม่ว่าจะแต่งงานแล้วหรือไม่ก็ตาม


Ms. [มิส]

ใช้สำหรับผู้หญิงในกรณีที่ไม่รู้ว่าแต่งงานรึยัง


Miss [มิส]

ใช้สำหรับผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงาน


Mrs. [มิสซิส]

ใช้สำหรับผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว

No comments:

Post a Comment