Search This Blog

Saturday, July 23, 2016

สนทนาภาษาอังกฤษ ยอดขาย เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า ยอดขาย

คำว่า ยอดขาย จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า circulation หรือ Sale

ตัวอย่าง
I have to do daily summarize sale report and report to headquarter.

ผมต้องสรุปยอดขายประจำวันส่งสำนักงานใหญ่