Search This Blog

Wednesday, March 30, 2016

สนทนาภาษาอังกฤษ ด้วยความเคารพอย่างสูง เป็นภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า ด้วยความเคารพอย่างสูง

คำว่า ด้วยความเคารพอย่างสูง จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Best regards

ด้วยความเคารพ จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Regards

No comments:

Post a Comment